Forside

Eksamen

CensorNet - Hjemmeside for Diplomingeniørcensorkorpset og Civilingeniørcensorkorpset

Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps omfatter diplomingeniøruddannelser (BEng) og diplomuddannelser inden for fagområdet it og teknik.

Civilingeniøruddannelsernes Censorkorps omfatter bacheloruddannelser (BSc), kandidatuddannelser (MSc) (civilingeniøruddannelser) og masteruddannelser inden for fagområdet.

Vigtig information

Proces vedr. ny beskikkelsesperiode 2022-2026 er igangsat

Den igangværende 4-års beskikkelsesperiode udløber pr. 31. marts 2022. Uddannelsesinstitutionerne har derfor fra den 29. oktober 2021 inviteret censorkandidater til den nye beskikkelsesperiode, der løber fra 1. april 2022 til 31. marts 2026. Institutionerne har både inviteret censorer til Diplomkorpset og Civilingeniørkorpset, og det har været muligt både at ansøge om genbeskikkelse af allerede beskikkede censorer i korpsene og få nybeskikket nye censorer i censorkorpsene.

Tidsplanen for beskikkelsesprocessen kan ses her. 

Sidste frist for uddannelsesinstitutionernes invitation af censorkandidater var den 6. december 2021.

Fristen for censorkandidaterne til at afsende deres beskikkelsesinformationer til censorformandskaberne var den 15. december 2021. Censorkandidaterne har dog undtagelsesvist frem til den 21. december til at sende deres ansøgning videre til godkendelse til censorformandskabet. Herefter vil det ikke længere være muligt at anvende den invitation, man som censorkandidat har modtaget.
Hvis man alligevel ønsker at søge om beskikkelse som censor, skal man kontakte den person, som har inviteret én, og anmode om at få tilsendt en ny invitation. Dette kaldes en efterbeskikkelse, da man først vil få behandlet sin ansøgning, efter den nye beskikkelsesperiode er begyndt.

Under 'Hjælp' i den øverste menu findes vejledninger til institutionerne og censorerne om beskikkelsesprocessen, ligesom der er blevet sendt direkte mails til både institutioner og allerede beskikkede censorer i korpsene. 

Opdeling af Ingeniøruddannelsernes Censorkorps

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen besluttede i løbet af den igangværende beskikkelsesperiode at opdele Ingeniøruddannelsernes Landsdækkendes Censorkorps i to censorkorps. 

Som følge af styrelsens beslutning er censorkorpset blevet opdelt i følgende to censorkorps:

  • Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps (omfatter også diplomuddannelser inden for fagområdet it og teknik)
  • Civilingeniøruddannelsernes Censorkorps (omfatter også masteruddannelser inden for fagområdet)

De to censorkorps er reguleret i forskellige eksamensbekendtgørelser, og de to bekendtgørelser har forskellige krav til censors kvalifikationer jf. § 57 i eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser og § 27 i eksamensbekendtgørelsen for diplomingeniøruddannelser og deltidsdiplomuddannelser.

Den største forskel mellem de to bekendtgørelser er, at en censor ifølge § 57 skal have en forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau for at kunne være censor på bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Har censor en uddannelse på kandidatniveau eller højere kan han/hun være censor i begge korps. Har censor en uddannelse på bachelorniveau kan han/hun være censor i Diplomingeniøruddannelsernes censorkorps.

Bekendtgørelserne kan ses i højre-menuen under 'Bekendtgørelser'. 

Systemunderstøttelse af censorkorpsene

Der er til orientering nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af censorformænd og repræsentanter fra universiteterne, som er ved at undersøge mulighederne i forhold til den fremadrettede it-understøttelse af de to censorkorps. Forventningen er pt., at der kommer et nyt it-system, som erstatter CensorNet. Der vil blive informeret bredt ud om dette, når uddannelsesinstitutionerne har truffet en beslutning efter dialog med arbejdsgruppen.

Aktuelt

Vigtig og nyttig information

Censorformandskabernes
årsrapport 2020/2021.

Læs den her.

Nyhedsbrev fra censorformandskabet oktober 2021
Læs det her.

Ændring af eksamensbekendtgørelsen vedr. online-eksamener mv
Se følgebrev og regelændring.


Styrelsens censorkursus.
Læs mere her.

Evaluering af 7-trinsskalaen
Læs mere her

Censorvederlag mv.
Oplysning om censorvederlag, max. timetal, samt lønoversigt kan findes herCensors kvalifikationer og habilitet
Læs her.

Nyttig information fra censorformandskabet.
Læs her

Rammer for gruppeeksamen.
Notat af censorformandskabet
Læs her

Vigtig information til censorer, der ikke er statsborgere i et EU/EØS-land, og som har en midlertidig, stedfæstet opholds- og arbejdstilladelse. Læs her

Læs Censorudvalgets rapport "Et fremtidssikret censorsystemher.

Læs Censorformandskabernes høringssvar til Censorudvalgets rapport her.

https://www.info.censornet.dk/
27 JANUAR 2022