7-trinsskala

Information om 7-trins-skalaen

Grundlaget for karaktergivningen af den studerende på et fag/kursus er fagets/kursets læringsmål, og karakteren skal svare til graden af den studerendes målopfyldelse – absolut karaktergivning. Der må altså ikke tilstræbes en bestemt fordeling af karaktererne blandt eksaminanderne/de studerende.

Ved fastsættelse af fagets/kursets læringsmål skal niveauet lægges således, at en gennemsnitsstuderende med en gennemsnitlig indsats opnår en gennemsnitskarakter. Dette betyder samtidig, at et holds gennemsnitskarakter kan blive højere end 7, hvis de studerendes produkter er over gennemsnittet; det er produktet, som afgør karakteren.

I overensstemmelse med ovenstående er der ligeledes ingen forventning om en karakterfordeling for afgangsprojekter, diplomingeniørprojekter, bachelorprojekter og kandidatspecialer omkring karakteren 7.

Der henvises til karakterbekendtgørelsen, som findes her.

Flere censorer har efterlyst retningslinjer for anvendelse af 7-trins-skalaen, f.eks. ved bedømmelse af større skriftlige opgavesæt. Censorformandskabet har udarbejdet et notat, som nærmere beskriver, hvordan karakterskalaen skal anvendes i praksis og vigtigheden af, at der for hvert enkelt fag/kursus er beskrevet konkrete og specifikke læringsmål.

Karakter

 

Betegnelse Beskrivelse ECTS
12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler A
10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler B
7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler C
4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler D
02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. E
00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Fx
-3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. F

  

 

 

https://www.info.censornet.dk/administration/7-trinsskala
18 JULI 2024