Forside

Eksamen

CensorNet - Censorkorps for ingeniøruddannelserne og de tekniske diplomuddannelser

Censorkorpset omfatter bacheloruddannelser (BSc) og kandidatuddannelser (MSc) (civilingeniøruddannelser), diplomingeniøruddannelser (B Eng), masteruddannelser inden for fagområdet samt diplomuddannelser inden for fagområdet IT og teknik.

Vigtig information

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har besluttet, at Ingeniøruddannelsernes Landsdækkendes Censorkorps skal opdeles i to censorkorps. 

Styrelsens beslutning om opdeling af censorkorpset er begrundet i, at uddannelsernes anvendelse af censorer er reguleret i to forskellige eksamensbekendtgørelser nemlig eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser (civilingeniør og deltidsmaster) og eksamensbekendtgørelsen for de erhvervsrettede videregående uddannelser (diplomingeniør og deltidsdiplom). De to bekendtgørelser har bl.a. forskellige krav til censors kvalifikationer, idet en censor, for at kunne være censor på bachelor-, kandidat- og masteruddannelser, skal have en forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau.

Som følge af styrelsens beslutning vil censorkorpset blive opdelt i følgende to censorkorps:

  • Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps (omfatter også diplomuddannelser inden for fagområdet it og teknik)
  • Civilingeniøruddannelsernes Censorkorps (omfatter også masteruddannelser inden for fagområdet)

Pga. opsplitning af censorkorpset har alle beskikkede censorer modtaget nye beskikkelsesbreve for resten af den indeværende 4-årige beskikkelsesperiode, der udløber den 31. marts 2022. De censorer, der har en forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau eller højere, er blevet beskikket til begge censorkorps, fordi de lever op til begge eksamensbekendtgørelsers krav om censorkvalifikationer. De censorer, som ikke har en forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau, har modtaget et beskikkelsesbrev for Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps.

Der forefindes endnu ingen teknisk opsplitning af censorkorpset, men der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af censorformænd og repræsentanter fra universiteterne, som er ved at undersøge mulighederne i forhold til den fremadrettede it-understøttelse af de to censorkorps. Det er derfor meget vigtigtat såvel uddannelsesinstitutionerne som censorerne sikrer, at de censorer, der anvendes på civilbachelor-, kandidat- og masteruddannelser, har en forskningsbaseret uddannelse på minimum kandidatniveau. Oplysning om en censors uddannelsesniveau fremgår af Censornet. 

Aktuelt

Vigtig og nyttig information

COVID19-krisen
Brev fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om rammer for ændring af eksamen - oktober 2020

Censorformandskabernes
årsrapport 2019/2020.

Læs den her.

Ændring af eksamensbekendtgørelsen vedr. online-eksamener mv
Se følgebrev og regelændring.

Nyhedsbrev fra censorformandskabet januar 2020
Læs det her.

 


Styrelsens censorkursus.
Læs mere her.

Evaluering af 7-trinsskalaen
Læs mere her

Censorvederlag mv.
Oplysning om censorvederlag, max. timetal, samt lønoversigt kan findes herCensors kvalifikationer og habilitet
Læs her.

Nyttig information fra censorformandskabet.
Læs her

Rammer for gruppeeksamen.
Notat af censorformandskabet
Læs her

Vigtig information til censorer, der ikke er statsborgere i et EU/EØS-land, og som har en midlertidig, stedfæstet opholds- og arbejdstilladelse. Læs her

Læs Censorudvalgets rapport "Et fremtidssikret censorsystem" her.

Læs Censorformandskabernes høringssvar til Censorudvalgets rapport her.

https://www.info.censornet.dk/
26 OKTOBER 2021