Forside

Eksamen

CensorNet - Hjemmeside for Diplomingeniørcensorkorpset og Civilingeniørcensorkorpset

Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps omfatter diplomingeniøruddannelser (BEng) og diplomuddannelser inden for fagområdet it og teknik.

Civilingeniøruddannelsernes Censorkorps omfatter bacheloruddannelser (BSc), kandidatuddannelser (MSc) (civilingeniøruddannelser) og masteruddannelser inden for fagområdet.

Vigtig information

Ingeniøruddannelsernes to censorkorps

Ingeniøruddannelserne er opdelt i to landsdækkendes censorkorps:

  • Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps (omfatter også diplomuddannelser inden for fagområdet it og teknik)
  • Civilingeniøruddannelsernes Censorkorps (omfatter også masteruddannelser inden for fagområdet)

De to censorkorps er reguleret i forskellige eksamensbekendtgørelser, og de to bekendtgørelser har forskellige krav til censors kvalifikationer jf. § 57 i eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser og § 27 i eksamensbekendtgørelsen for diplomingeniøruddannelser og deltidsdiplomuddannelser. Den største forskel mellem de to bekendtgørelser er, at en censor skal have en forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau for at kunne være censor på bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Har censor en uddannelse på kandidatniveau eller højere kan han/hun være censor i begge korps. Har censor en uddannelse på bachelorniveau kan han/hun være censor i Diplomingeniøruddannelsernes censorkorps.

Bekendtgørelserne kan ses i højre-menuen under 'Bekendtgørelser'.

Ny beskikkelsesperiode 2022-2026 er startet

Der er netop for begge censorkorps startet en ny 4-årig beskikkelsesperiode, som løber fra 1. april 2022 til 31. marts 2026. Alle censorkandidater, der er blevet inviteret inden for de fastsatte frister, har nu fået svar på deres censoransøgning. Godkendte censorkandidater har modtaget beskikkelsesmail fra et eller begge censorkorps, alt efter hvilket korps de er blevet inviteret til. Beskikkelsesmailen har følgende ordlyd for henholdsvis Diplomingeniøruddannelsernes Censorkorps og Civilingeniøruddannelsernes Censorkorps.

Det er stadig muligt at invitere censorkandidater. Dette gøres af uddannelsesinstitutionerne, som skal angive en begrundelse for, hvorfor de ønsker at censorkandidaten beskikkes. Under menuen 'Hjælp' kan der findes vejledning i, hvordan man inviterer en censor, ligesom censorkandidaten kan finde en vejledning i, hvad man gør, hvis man modtager en censorinvitation.

Valg til censorformandskab for de nye censorkorps

I forbindelse med beskikkelsen af de nye censorkorps skal der afholdes valg til nyt censorformandskab for hvert korps. Det fremgår af eksamensbekendtgørelsen, at der for hvert censorkorps af og blandt censorerne vælges et formandskab bestående af en censorformand og en eller flere næstformænd. Valg til formandskabet i begge censorkorps er blevet igangsat den 4. april 2022. Censorerne er blevet opfordret til at overveje, om de kunne have lyst til at være en del af censorformandskabet. Der er altid brug for nye kræfter, man lærer rigtig meget om uddannelsesregler og eksamener, også ved at deltage i evt. eksamensklager, og man får udvidet sit faglige netværk. Man skal senest melde sit kandidatur den 18. april 2022 til et af censorsekretariaterne, men det står der mere om i den mail, som alle ny- og genbeskikkede censorer har modtaget med information om processen.

Systemunderstøttelse af censorkorpsene

Der er til orientering nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af censorformænd og repræsentanter fra universiteterne, som er ved at undersøge mulighederne i forhold til den fremadrettede it-understøttelse af de to censorkorps, herunder så de to censorkorps kan blive helt adskilt systemmæssigt i to korps. Forventningen er pt., at der kommer et nyt it-system, som erstatter CensorNet. Der vil blive informeret bredt ud om dette, når uddannelsesinstitutionerne har truffet en beslutning efter dialog med arbejdsgruppen.

Aktuelt

Vigtig og nyttig information

Censorformandskabernes
årsrapport 2020/2021.

Læs den her.

Nyhedsbrev fra censorformandskabet oktober 2021
Læs det her.

Ændring af eksamensbekendtgørelsen vedr. online-eksamener mv
Se følgebrev og regelændring.


Styrelsens censorkursus.
Læs mere her.

Evaluering af 7-trinsskalaen
Læs mere her

Censorvederlag mv.
Oplysning om censorvederlag, max. timetal, samt lønoversigt kan findes herCensors kvalifikationer og habilitet
Læs her.

Nyttig information fra censorformandskabet
Læs her

Rammer for gruppeeksamen.
Notat af censorformandskabet
Læs her

Vigtig information til censorer, der ikke er statsborgere i et EU/EØS-land, og som har en midlertidig, stedfæstet opholds- og arbejdstilladelse. Læs her

Læs Censorudvalgets rapport "Et fremtidssikret censorsystemher.

Læs Censorformandskabernes høringssvar til Censorudvalgets rapport her.